Verklaring van de Rainforest Alliance in reactie op SOMO rapport

29 oktober 2011

De Rainforest Alliance neemt de beschuldigingen die zijn vastgelegd in het rapport Small Cup, Big Difference van de Nederlandse onderzoeks- en netwerkorganisatie SOMO erg serieus. In antwoord hierop willen we de volgende reactie publiceren.

Certificering

De normen die de basis vormen voor de certificering van Rainforest Alliance Certified™ boerderijen, worden beheerd door het Sustainable Agriculture Network (SAN). Het SAN is een onafhankelijk netwerk van verschillende natuurbeschermingsorganisaties, inclusief de Rainforest Alliance. De certificeringsorganisatie die is geautoriseerd door de SAN is de Sustainable Farm Certification (SFC). Deze beheert een op ISO 65 gebaseerd certificeringsproces).

SAN/Rainforest Alliance zijn één van de oprichters van, en lid van, ISEAL Alliance, de wereldwijde ‘branchevereniging’ voor sociale en natuurbeschermings- standaarden.

Het inspectieproces in het certificeringssysteem bestaat uit jaarlijks geprogrammeerde inspecties en, indien nodig, ongeprogrammeerde inspecties tussendoor. Om gecertificeerd te worden, moet een boerderij voldoen aan de15 kritische criteria in de norm. Verder moet er aan minimaal 80% van de in totaal 99 criteria worden voldaan en moet er een minimale score van 50% zijn in elk van de tien verschillende hoofdstukken van de norm.

Het implementeren van duurzaamheid in landbouw is een lange weg en certificering bevordert dit proces door middel van het principe van continue verbetering.

SAN inspecties worden gedaan door goed getrainde inspecteurs die veel ervaring met zich mee brengen. De inspecteurs zijn getraind in landbouw, ecologie, arbeidsrechten en rurale ontwikkeling, alsook in professionele inspectietechnieken. Ze volgen vastgelegde procedures gedefinieerd door het SAN. Ze zijn onafhankelijk, onpartijdig, en gedreven door onze missie.

Rainforest Alliance en door SAN geaccrediteerde inspecteurs en medewerkers zijn constant op boerderijen en hebben vele malen de plantages bezocht die genoemd zijn in het SOMO rapport. Alle boerderijen worden gelijk behandeld in het certificeringsproces. Hierbij maakt het niet uit tot welk bedrijf ze horen of aan welk bedrijf ze hun producten verkopen.

Wanneer klachten worden ontvangen over gecertificeerde boerderijen, wordt er, als er voldoende bewijs van een schending is gevonden, een Onderzoeks Inspectie gedaan. Dit is een onaangekondigde inspectie die zich wijdt aan een klacht over een Rainforest Alliance Certified™ boerderij. Het doel is om grondig te onderzoeken of er voldaan wordt aan de betreffende SAN normen en procedures.

De Rainforest Alliance en het SAN zetten zich in voor het behoud van biodiversiteit en het verzekeren van duurzame levensomstandigheden door het veranderen van landgebruik methodes, praktijken in het bedrijfsleven en het gedrag van consumenten. Het is daarom niet in ons belang om boerderijen gecertificeerd te houden die de certificeringsvoorwaarden schenden. We ondernemen onmiddelijk actie als er gefundamenteerde klachten zijn tegen gecertificeerde boerderijen. Regelmatig komt het voor dat SFC boerderijen hun certificaat afneemt omdat ze de certificeringsvoorwaarden schenden tijdens de jaarlijke inspectie. En nog meer boerderijen falen tijdens hun eerste certificeringsinspectie om deze voorwaarden te halen

Tijdens inspecties hebben de inspecteurs de vrijheid om met welke werknemer dan maar ook te praten, overal op de boerderij. Ook om alle relevante documentatie te inspecteren, zoals die van training en loonstroken. De inspecteurs praten verder met werknemers en andere committees buiten de kantoren van het management. Vaak worden de omliggende gemeenschappen ook geraadpleegd. In deze omstandigheden zijn inspecteurs en werknemers vrij om met elkaar te praten. Inspecteurs mogen een inspectie stoppen als dit principe niet wordt gerespecteerd door de leidinggevenden van de boerderij. Inspectie teams maken aan het management van de boerderij duidelijk dat de gesprekken moeten plaatsvinden in een veilige en neutrale omgeving, zonder management of ander personeel erbij.

Werknemers kunnen op elk moment hun suggesties en klachten kenbaar maken aan het management van de boerderij, de eigenaren van het bedrijf of aan het SAN op een manier die hun identiteit beschermt. SAN geaccrediteerde inspecteurs en trainers verzamelen informatie via deze kanalen om hun bevindingen uit het inspectie rapport te ondersteunen aan te vechten.

De SOMO rapporten van 2010 en Onderzoeks Inspecties

Wanneer informatie over activiteiten of praktijken die niet in overeenstemming zijn met de SAN normen van een externe bron komen, zoals SOMO, hebben de SAN geaccrediteerde inspecteurs concrete informatie nodig om deze specifieke incidenten te onderzoeken. We begrijpen de noodzaak om de identiteit van werknemers te beschermen en SAN geaccordeerde inspecteurs hebben uitgebreide ervaring in het onderzoeken van gevoelige issues en de anonimiteit van de betrokkenen te waarborgen. Echter zonder gefundamenteerde informatie kan een Onderzoeks inspectie alleen kijken naar systemische problemen door middel van het spreken met werknemers, het inspecteren van documentatie en observatie in het veld.

Na het ontvangen van ongepubliceerde rapporten over Kenia en India in September 2010, hebben wij SOMO om specifieke informatie gevraagd zoals de namen van de werknemers die de beschuldigingen hadden geuit zodat we gefundeerde Onderzoeks Inspecties konden uitvoeren. SOMO liet ons weten dat ze ons geen lijst met namen konden geven omdat het onderzoek was uitgevoerd op basis van garantie van de anonimiteit van de werknemers. Maar zelfs zonder deze feitelijke informatie hebben we, gezien de ernstige aard van de beschuldigingen, toch Onderzoeks Inspecties uitgevoerd op de Kericho boerderij in Kenia en op de zeven boerderijen in India in oktober en november 2010. Schendingen van de certificeringsvoorwaarden werden echter niet aangetroffen tijdens deze inspecties.

In Kenia

In Kenia werken we met de geaccrediteerde SAN hoofdinspecteurs van Africert, die ook diensten verlenen aan Utz, GLOBALGAP en andere certificeringen. De Onderzoeks Inspectie die in November 2010 werd uitgevoerd door twee hoofdinspecteurs met veel ervaring in de thee productie en vertrouwd zijn met de thema’s die in de SOMO rapporten aan de kaart werden gesteld. Onze Onderzoeks Inspectie kon geen enkele schending van de certificeringsvoorwaarden van het SAN vinden voor wat betreft de specifieke beschuldigingen in het SOMO rapport van september 2010.

Het is mogelijk dat er schendingen van een uitgebreide norm zijn te vinden op elke boerderij die duizenden hectares en werknemers omvat. De SAN geaccrediteerde inspecteurs zijn erin getraind om geïsoleerde incidenten van structureel problemen te onderscheiden. Niet alleen wordt elke schending gedocumenteerd, maar inspecteurs zoeken ook naar patronen die een structureel probleem kunnen aanduiden. Zinvolle verbeteringen op grote schaal kan alleen worden gemaakt door het veranderen van systemen en gedrag door middel van training.

In India

In oktober en november 2010 hebben SAN geaccrediteerde hoofdinspecteurs in India Onderzoeks Inspecties uitgevoerd op de zeven boerderijen die genoemd zijn in het SOMO rapport van 2010 (Dunsandle Estate, Glenmorgan Tea Estate, Coonoor Tea Estate, Glendale Tea Estate, Havukal and Warwick Estates and Kairbetta estate in the Nilgiris and Behora Tea Estate in Assam). De inspecteurs keken naar documenten en ander fysiek bewijs omtrent de klachten, interviewden de verschillende boerderijmanagers en spraken met werknemers en vakbondvertegenwoordigers op elke boerderij. Ook werd gesproken met de vakbondleiders van de vijf actieve vakbonden in de Nilgiris. Er werd met de werknemers en de vakbondleiders gesproken zonder inmengingen van het management. De Onderzoeks Inspecties op de zeven boerderijen wezen aan dat de schendingen van de certificeringsvoorwaarden genoemd in het SOMO rapport van 2010, niet verifieerbaar waren in het veld.

Het SOMO Report van 2011

De resultaten van de uitgebreide Onderzoeks Inspecties van 2010 werden met SOMO gedeeld. De Rainforest Alliance ontmoette SOMO op 5 april jl om de resultaten te bespreken. SOMO weigerde nogmaals in te gaan op het verzoek van de Rainforest Alliance om specifiek bewijs te overleggen dat ons in staat zou stellen om de beschuldigingen verder te onderzoeken.

SOMO heeft ook een dialoog met Rainforest Alliance over waarom de SOMO bevindingen zo verschillend zijn van de SAN inspectie bevindingen geweigerd. Het is duidelijk dat de SOMO onderzoekers en de SAN geaccrediteerde inspecteurs verschillende types bewijs vinden in het veld en we zijn erg geïnteresseerd te leren van de SOMO onderzoekers over hun interview- en onderzoekstechnieken zodat we onze sociale inspectie-training kunnen verbeteren. Daarom hebben we aan SOMO gevraagd direct contact te faciliteren met hun partners in het veld in Kenia en India, maar ook dit verzoek werd categorisch verworpen.

Het rapport Small Cup, Big Difference herhaalt de beschuldigingen van de vorige rapporten, maar wederom wordt er geen concreet bewijs geleverd. Anonieme beschuldingen zonder gefundeerd bewijs zijn niet voldoende om een betreffende boerderij hun certificaat af te nemen. We zijn er zeker van dat ISEAL en andere geloofwaardige certificeringen ons in dit verband steunen.

We zijn op elk moment beschikbaar met SOMO in dialoog te gaan om hun bevindingen te bespreken. Concreet bewijs dat wordt ontvangen zal met de striktste vertrouwelijkheid worden behandeld. Het liefste zouden we met hen samenwerken om een oplossing te vinden voor de complexe materie rondom arbeidsomstandigheden.

Bij het beantwoorden van het SOMO rapport hebben we ISEAL’s beste praktijken voor het behandelen van klachten gevolgd. Dit proces wordt toegepast door alle certificeringsprogramma’s die volwaardig lid van ISEAL zijn.

Verder is het belangrijk te herhalen dat het proces van continue verbetering een fundamenteel criterium is voor Rainforest Alliance Certified™ boerderijen in de SAN norm. Dit is ook weergegeven in de actualiseringen van de SAN norm. In deze geest werkt Rainforest Alliance samen met de Keniase thee industrie aan een training programma voor leidinggevenden en managers. Deze training is opgezet en ontwikkeld door het Ethical Trading Initiative en heet ‘Promoting equal treatment of workers’. In India zijn in 2010 en 2011 een hele serie bijeenkomsten gehouden over de lokale interpretatie van de SAN norm met stakeholders zoals NGO’s, gemeenschapppen, overheden, boeren, wetenschappers en de thee industrie.

Er zijn rapporten beschikbaar die de positieve invloed van Rainforest Alliance certificering in het veld bevestigen. We zijn het echter met SOMO eens dat er meer onafhankelijk onderzoek naar de invloed van vrijwillige certificeringen moet komen om beter begrip te krijgen over wat effectief is en wat niet, en waarom dit zo is.

We zien dat er nog een lange weg is te gaan op het pad van duurzaamheid in de thee sector. Nog steeds neemt de meerderheid van de thee boerderijen in de wereld niet deel aan welke certificering dan ook. Stakeholders die zijn geïnteresseerd in een meer duurzame thee industrie zouden naar onze mening constructief moeten samenwerken. Helaas beschouwen we het SOMO rapport meer ondermijnend dan constructief, en zijn we teleurgesteld door hun manier van aanpak en publikatie.

Search form