Att säkerställa vår integritet -- Tillsyn och ansvar

Rainforest Alliance har en kommitté som heter "Audit and Risk Committee" och som är frikopplad från organisationens ekonomiska styrning och besluten kring certifiering och verifiering. Denna kommitté träffas en gång i kvartalet och granskar minst en gång per år hur vi klarar att upprätthålla vårt oberoende.

Det är också kommitténs uppdrag att till styrelsen rekommendera om vår oberoende granskare ska behållas eller skiljas från sitt uppdrag. Medlemmarna i kommittén får ingen som helst ersättning av Rainforest Alliance, de har inga materiella eller finansiella intressen i någon aktör som gör affärer med oss och är inte inblandade i våra beslut kring certifiering eller verifiering.

Ansvaret för våra aktiviteter ligger hos vår Styrelse. Även om vi tycker att personlig erfarenhet från certifiering och verifiering kan vara värdefullt hos en styrelsemedlem, har vi en policy som säger att styrelsen aldrig ska bestå av en majoritet styrelsemedlemmar med egna intressen i Rainforest Alliance Certified™ eller verifierade företag.

Slutsatserna från våra granskningar dokumenteras i rapporter som kvalitetsgranskas med utgångspunkt i att de ska följa fastställda procedurer.

Internationell utvärdering

Rainforest Alliance är ackrediterade att genomföra revisioner och utfärda FCS-certifikat (Forest Stewardship Council). FSC är en oberoende, internationell organisation som verkar för ett ansvarsfullt skogsbruk. För att erhålla och bibehålla vår FSC-ackreditering måste vi visa för ackrediteringsorganisationen Accreditation Services International (ASI) att våra certifieringsförfaranden uppfyller stränga tekniska och procedurmässiga krav och att vi har en struktur och procedurer på plats som säkerställer oberoende revisioner och certifieringsbeslut. ASI genomför årliga granskningar av Rainforest Alliance. Man granskar huvudkontorets verksamhet men gör också stickprov bland våra fältaktiviteter där man granskar vårt arbete med skogsbruken och certifikatsinnehavarna. Var femte år gör ASI en komplett om-ackreditering av Rainforest Alliance.

Våra revisioner av hållbara jordbruk genom Sustainable Agriculture Network (SAN) är ackrediterade enligt International Standardization Organization (ISO) Guide 65 för certifieringsorgan. Följande ackrediterade certifieringsorgan är auktoriserade att genomföra Rainforest Alliance-certifiering enligt SAN-standarden: Sustainable Farm Certification (SFC), Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (IMAFLORA), Natura-Cert, AfriCert och Productos y Procesos Sostenibles. Vårt FSC-ackrediterade certifieringsprogram för skogsbruk är också ISO-certifierat; ISO-standarden är en del av FSC-standarden.

Vi är också medlemmar i International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance (ISEAL), en organisation som bildats för att stärka integriteten hos certifieringsorganen inom miljö och social hänsyn och vars medlemmar är internationella, normgivande certifierings- och ackrediteringsorgan.

SAN:s process för framtagning av standarder är certifierad av ISEAL, vilket betyder att den följer ISEAL:s allmänna regler för fastställande av standarder.

Rainforest Alliance utgör vidare internationellt sekretariat för Sustainable Agriculture Network (SAN), en sammanslutning av ledande miljövårdsgrupper som länkar samman ansvarstagande odlare med medvetna konsumenter genom sigillet Rainforest Alliance Certified™.

Search form