Att säkerställa vår integritet -- Beslutsfattande

Rainforest Alliances certifiering och verifiering utförs av programpersonal och konsulter son når fastställda kriterier för erfarenhet och utbildning och som under de senaste två åren inte tillhandahållit några relaterade konsulttjänster eller teknisk hjälp till de företag som de ska granska.

Innan de får uppdraget måste alla granskare -- oberoende av om de är anställda eller konsulter -- skriftligen anmäla eventuella möjliga intressekonflikter. Ledningen går igenom dessa "disclosure statements" och löser eventuella intressekonflikter.

Besluten kring certifiering och verifiering granskas av medarbetare som också tidigare i skrift deklarerat sitt oberoende och skrivit under på att de inte deltagit i den utredning som de är satta att granska. Under en period av minst två år innan granskningen får de inte ha tillhandahållit teknisk hjälp eller konsulttjänster till det företag som ansöker om certifiering.

Inga andra medarbetare än dessa utsedda individer är inblandade i de faktiska besluten. Vår styrelse och ledning har inget som helst inflytande på dessa beslut.

Vi håller våra certifieringssystem strikt åtskilda från våra aktiviteter med att ge teknisk hjälp. Våra granskare erbjuder inga tekniska konsulttjänster samtidigt som de genomför granskningar och vice versa.

Rainforest Alliances certifierings- och verifieringsbeslut baseras på genomgångar av granskningsrapporter, kommentarer från företagsledare inom de verksamheter som granskas samt på uppgifter från intressenter och kommentarer från medgranskare.

Klagomål och överklaganden

Vi har etablerat en rutin för klagomål och överklaganden som kan användas av ägarna till de företag som granskas, eller av utomstående intressenter. Särskilt utsedda medarbetare har i uppgift att granska alla klagomål och överklaganden gällande certifieringar. Svaren dokumenteras och den som inkommit med klagomålet delges beslutet. När det gäller skogsbruk kan den som inte är nöjd med personalens utredning och slutsatser också lämna in ett separat klagomål till Forest Stewardship Council (FSC), det internationella organ som ackrediterar Rainforest Alliance.

Kommentarer och klagomål gällande SAN:s certifieringar och standarder tas emot av Sustainable Agriculture Network (SAN).

Search form