Att säkerställa vår integritet -- Hantering av intressekonflikter

Enligt Rainforest Alliances Policy gällande intressekonflikter ska alla styrelsemedlemmar, funktionärer och medarbetare lämna information om eventuella faktiska eller potentiella intressekonflikter de kan vara inblandade i, både när de inträder i sin roll och årligen. En intern kommitté granskar informationen som kommer in och rapporterar vidare till Audit and Risk Committee en gång per kvartal.

Anställda och konsulter som medverkar vid beslut om certifiering och verifiering måste skriftligen anmäla alla faktiska och möjliga intressekonflikter så snart konflikten, eller möjligheten till konflikt, uppstår.

Search form