Vårt arbete med att bekämpa klimatförändringar

En kaffeodlare berättar

Klimatförändringarna är påträngande verkliga för Leandro Salinas, en kaffeodlare i den svårt skövlade kustregionen Oaxaca, i Mexiko. "Vi känner hettan", säger han. Det regnar inte lika mycket som det brukade göra." Kortare regnperioder, mer extrema oväder och kraftigt ökade problem med skadedjur och växtsjukdomar – så ser verkligheten ut i vardagen i Salinas by. Detsamma gäller för kaffeodlare i många områden världen över.

Salinas tillhör ursprungsbefolkningen chatino, precis som sina grannar i Santa Lucía Teotepec. Och precis som de bedriver han småskalig kaffeodling och är helt beroende av odlingarna för sin överlevnad. Den globala uppvärmningen är ett allvarligt hot, inte bara mot regionens kaffeplantor, utan också mot hela hans samhälles ekonomiska och sociala struktur.

Orsak och verkan

Klimatförändringarna är resultatet av för höga utsläpp av växthusgaser. Gaserna håller kvar värme i jordens atmosfär, och utlöser en mängd negativa effekter. Jordbruksarbete, omvandlingen av skog till odlingar och andra typer av landskapsförändringar står för ungefär 25 procent av världens sammanlagda växthusgasutsläpp. I vissa tropiska länder är procenttalet ännu högre.

Att röja skog för att utöka odlingsytorna kan ge bättre avkastning på kort sikt. Men för samhällen som Santa Lucía Teotepec blir de långsiktiga effekterna av skövlingen förödande. Skogarna absorberar inte bara koldioxid och stabiliserar mikroklimatet. De bidrar också med ren luft, friskt vatten, djurliv, bränsle, mat, medicin, träprodukter och värdefulla grönområden. Och skövlingen kan med omedelbar verkan ödelägga tillvaron för dem som är direkt beroende av dessa naturområden för att ge sina familjer mat, läkemedel och tak över huvudet.

Vad som driver skövlingen

Jordbrukets utbredning är den huvudsakliga orsaken till att tropiska skogar skövlas. Utan ekonomiska incitament att bevara skogarna kommer individer, samhällen och till och med lokala myndigheter att vara mer benägna att omvandla de artrika skogarna till odlingsmark. Och världens befolkning växer. Människans behov av mat, mediciner, byggmaterial och andra skogsprodukter gör att trycket på världens skogar ökar.

Vad vi gör

Vi erbjuder samhällen, företag och myndigheter ekonomiskt gångbara alternativ till skogsskövlingen. Vi hjälper dem att anpassa sig till de klimatförändringar som redan sker. På så vis kan vi hjälpa till att bromsa och motverka klimatförändringarnas allvarligare konsekvenser. Rainforest Alliance arbetar för att uppmuntra ansvarsfullt bruk av land, skog och andra naturresurser. Samtidigt samarbetar vi med odlare, skogsbrukare, turistnäringar, icke-statliga organisationer, forskare och myndigheter, för att se till att samhällenas sociala och ekonomiska behov också blir tillgodosedda. Vårt mångfacetterade arbetssätt omfattar bland annat ett flertal storskaliga klimatsamarbeten och dessutom en rad andra initiativ (se nedan).

Främjar klimatsmart odling

Miljontals Rainforest Alliance™-certifierade odlingar arbetar redan med att bevara träd och minska sina utsläpp av växthusgaser. Vissa odlare har till och med gått ännu längre för att få sina odlingar att lagra koldioxid. De planterar träd, ser över sin vattenförbrukning och arbetar för att förhindra jorderosion. De som använder sig av klimatsmarta metoder stabiliserar samtidigt sina mikroklimat, vilket hjälper dem att anpassa sig till längre perioder av torka och andra konsekvenser av den globala uppvärmningen. Läs mer »

Uppmuntrar ansvarsfullt skogsbruk

Vi samarbetar med samhällen och skogsföretag för att hjälpa dem att sköta sina skogstillgångar på ett ansvarsfullt sätt. Våra skogsbruksmetoder är framtagna för att bevara områden med högt skyddsvärde och rikt djurliv, motverka avskogning och skydda strandområden. Vi delar ut ut märkningen Forest Stewardship Council (FSC)/Rainforest Alliance certification till de skogsföretag som lever upp till FSC:s hårda standarder. Vi arbetar också aktivt med att föra fram REDD+ (Reducing emissions from deforestration and forest degradation plus forest conservation), som är en uppsättning riktlinjer och metoder framtagna för att stimulera hållbar resurshantering. Läs mer om vårt arbete med skogsbrukskooperativ och REDD+ »

Minskar turismens koldioxidavtryck

Vi ger aktörer och resmål råd och strategier om hur de kan minska turistnäringens utsläpp. På så vis kan de arbeta mer hållbart och stödja lokala och klimatsmarta leverantörer – och vi uppmuntrar dem att köpa utsläppsrättigheter för de utsläpp som inte går att undvika. Läs mer »

Förbättrar försörjningsmöjligheter

Klimatsmarta metoder skyddar inte bara ekosystemen. De förbättrar också ekonomin för odlar- och skogsbrukarsamhällen. Rainforest Alliance arbetar tillsammans med skogsbrukarsamhällen för att etablera koldioxidprojekt. I projekten får invånarna lära sig hur de kan öka koldioxidlagringen, till exempel genom att återställa förstörda skogsområden. De får också lära sig att mäta effekterna av sina ansträngningar. De här projekten ger också möjlighet att tjäna pengar genom att sälja utsläppsrätter. Det är en värdefull sidoinkomst för samhällen som är beroende av skogen för att överleva. Läs mer »

Stärker utsläppshandeln

Utsläppshandel är ett kraftfullt hållbarhetsredskap som ger ökade försörjningsmöjligheter till samhällen som är beroende av skogsbruk för sin överlevnad, och som ger utdelning till dem som utnyttjar sina resurser på ett ansvarsfullt sätt. Men, för att utsläppshandeln ska fungera måste de som investerar kunna lita på att projektens klimatkompenserande åtgärder går att mäta och verifiera. Rainforest Alliance besitter omfattande erfarenheter när det kommer till granskning. Därför har vi blivit ledande dels i att validera och verifiera skogskoldioxidprojekt, och dels när det kommer till utvärdering av metoder för att utveckla och implementera projekten.

Engagerar företag

Företag, liksom samhällen och myndigheter, har en nyckelroll i vår gemensamma förmåga att bekämpa klimatförändringarna och förbereda oss på deras verkningar. De kan också vidta åtgärder för att öka effektiviteten, slå vakt om sitt rykte och värna om sina leverantörskedjor. Och Rainforest Alliance erbjuder råd och stöd till företag som vill minska utsläppen genom hela produktionskedjan, köpa in råvaror från klimatsmarta leverantörer, investera i trovärdig koldioxidprojekt eller starta egna projekt.

Utformar klimatpolitik

Förutom vårt fältarbete arbetar vi med att utforma klimatpolitik på global, nationell och regional nivå. Vi ser till att lokalsamhällena får sina röster hörda och sina rättigheter respekterade. Vi erbjuder myndigheter vår expertis och våra råd, och vi uppmuntrar dem att ansluta sig till klimatriktlinjer och -program som t.ex. REDD+. Programmet REDD+ motarbetar orsakerna till avskogning och ger utdelning till dem som bevarar och återplanterar skog, och minskar sina utsläpp av växthusgaser. Läs mer »

Search form