Rainforest Alliance-certifierat te

Sikobihora Marie Françoise är en av hundratusentals småskaliga teodlare runt om i världen som fått lära sig hur man kan producera en grönare tekopp genom att använda de ansvarsfulla jordbruksmetoder som stöds av Rainforest Alliance.

Det är småbrukare som Marie Françoise som producerar den övervägande delen av denna i hela världen närvarande handelsvara – te är den mest konsumerade drycken i världen näst vatten – men utmaningar som jorderosion och ett utbrett överutnyttjande farliga bekämpningsmedel gör teodlarnas liv svårt. Många teodlande distrikt upplever dessutom förändringar av väder och årstider till följd av klimatförändringarna, vilket sätter press på tebuskarna och ökar risken för minskad avkastning och försämrade försörjningsmöjligheter.

Odlare som certifierats av Rainforest Alliance använder sig av metoder som skyddar odlarnas hälsa, deras försörjningsmöjligheter, jorden och de omkringliggande vattendragen. Genom våra utbildningsinsatser och certifieringsprogram kan vi stödja odlingstekniker som är framtagna för att skydda marken och bevara den för kommande generationer.

Stödjer odlarna

Rainforest Alliance stödjer hållbara odlingsmetoder som ger större förtjänster och bättre arbetsförhållanden. För att kunna bli certifierade av Rainforest Alliance och få använda vår märkning måste teodlarna genomgå årliga kontroller som ser till att de följer en rigorös standard med utförliga kriterier vad gäller miljö, ekonomi och social välfärd – de kriterier som tillsammans utgör vårt helhetsperspektiv på hållbarhet.

Skyddar mark och vattendrag

När teodlingarna först anlades, för flera årtionden sedan, var det tropisk skog som ersattes av dessa monokulturella odlingar, något som förstört den ursprungliga, rika biologiska mångfalden. Dessutom utsätter utsläppen av bekämpningsmedel, det orenade avloppsvattnet och jorderosionen den uppodlade jorden för svåra påfrestningar. På odlingar som certifierats av Rainforest Alliance ersätter man steg för steg de farliga och förbjudna bekämpningsmedlen med miljövänligare alternativ (till exempel manuell ogräsbekämpning); odlarna planterar gräs på branta sluttningar för att förhindra erosion och avloppsvattnet tas om hand. Rainforest Alliances standard för hållbara jordbruk ger odlarna sådana här och andra konkreta verktyg för att vända den negativa utvecklingen hos miljön och återfå friska jordar.

Förbättrar inkomsterna

fotokredit: Caroline Irby

Även om efterfrågan på te är enorm gör låg avkastning och höga kostnader för insatsvaror att det är svårt för småskaliga teodlare att tjäna tillräckligt för sitt uppehälle. De metoder som odlarna får lära sig genom Rainforest Alliances utbildningar förbättrar avkastningen och teets kvalitet – till exempel genom bättre tekniker för plockning och beskärning, ”ifyllning” (tätare växande buskar) och vitalisering av jorden på hela plantagen. Genom att börja använda sig av bästa praxis på detta sätt kan teodlarna få en ljusare framtid, med bättre möjligheter att försörja sig.

Läs mer

Search form