3 saker du kan göra för att göra skillnad

Klimatsmart jordbruk

Utmaningarna

Samhällen som består av småbrukare och ursprungsbefolkning i utvecklingsländer, och som är beroende av sina odlingar för att försörja sig är allra mest sårbara för klimatförändringanas effekter. Extrem väderlek, skadedjur och växtsjukdomar, torka och kortare odlingssäsonger gör tillvaron osäker för lokala odlarsamhällen och skadar deras motståndskraft mot klimatkatastrofer. Ett exempel är svampsjukdomen "Kafferost" som orsakar stora skador på kaffeodlingar i flertalet regioner i Guatemala och Honduras, och många forskare kopplar samman denna krissituation med klimatförändringarna.

Detta och en stor mängd andra utmaningar visar tydligt att om vi ska klara av de osäkra klimatförhållanden vi står inför måste dagens arbetssätt inom jordbruket förbättras. Odlarna måste exempelvis, samtidigt som de står mitt uppe i de snabba förändringarna, övertygas om behovet av att införa nya jordbruksmetoder. Vi måste involvera ledare inom industrin, skapa marknadsincitament för att stödja odlarnas åtgärder och utbilda konsumenter i vilken roll de kan spela.

Rainforest Alliance arbetar för att förändra jordbruket för att minska den oerhörda inverkan det har på världens skogar och klimatförhållanden:

 • Åttio procent av all avskogning sker på grund av det växande jordbruket.1
 • Omläggningen från skog till odlingsmark producerar en betydande mängd utsläpp av växthusgaser.
 • Ungefär hälften av världens utsläpp av metangas och dikväveoxid kommer från boskap och kvävebaserade gödningsmedel.

Världens befolkning beräknas uppgå till nio miljarder människor år 2050. Det orsakar ett brådskande behov att öka produktionen av mat, fiber och biobränsle och därmed växer jordbruket. För att förhindra en katastrofal förlust av skogsmark måste jordbrukssektorn förändras i grunden.

Vad vi gör

Sigillet Rainforest Alliance Certified™ tilldelas bara de odlingar som lever upp till SAN:s (Sustainable Agriculture Network) strikta standard. Standarden uppmuntrar odlarna att analysera och motverka sociala och miljömässiga risker genom en ständig förbättringsprocess. På så vis ger certifieringen odlarna flera redskap för att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt förbereda sig inför klimatförändringarna. Rainforest Alliance främjar också "klimatsmarta" jordbruksmetoder som bygger på grundtankarna med certifieringen. Med hjälp av dessa strategier kan odlarna öka koldioxidlagringen, öka odlingarnas produktion och motståndskraft och på ett bättre sätt förbereda och anpassa sig för klimatrelaterade hot.

Vi arbetar på ett flertal sätt tillsammans med odlarna för att uppnå dessa mål:

 • SAN:s (Sustainable Agriculture Network) standard är en uppsättning strikta miljömässiga och sociala kriterier som en gård måste leva upp till innan den kan bli Rainforest Alliance™-certifierad. SAN-standarden har alltid innehållit klimatsmarta metoder för att skydda inhemska ekosystem, undvika avskogning, ta hand om odlingsmarken och minska användningen av energi, vatten och jordbrukskemikalier. Rainforest Alliance-certifieringen är ett kraftfullt verktyg för att utveckla klimatsmarta landskap. Lär dig mer om SAN:s kriterier genom vår webbaserade utbildningsplattform.
 • I samarbete med våra SAN-partner, har Rainforest Alliance utvecklat SAN:s klimatmodul, som går ännu längre för att hjälpa odlare att ställa om till klimatsmarta jordbruksmetoder eller anpassa sig till klimatförändringarna. De som följer modulens tilläggskriterier minskar sina utsläpp av dikväveoxid och metangas och underhåller och utökar koldioxidlagringen på sina odlingar genom att plantera och/eller behålla träd eller andra vedväxter. De inför också planeringssystem för att hantera klimatriskerna och göra sina odlingar mer motståndskraftiga.
 • Vi erbjuder teknisk hjälp och vägledning till odlare och företag för att hjälpa dem att utveckla innovativa, klimatsmarta jord- och skogsbruksprojekt.
  • I Mexiko hjälper vi hundratals småskaliga kaffeodlare att utveckla ett kooperativdrivet skogsbruksprojekt. I projektet arbetar vi med att bekämpa avskogningen och klimatförändringarna genom att återställa landskapet och öka produktionen på odlingarna.
  • I Ghana samarbetar vi med tusentals småskaliga kakaoodlare kring kooperativa skogsbruksinitiativ som har både klimatmässiga och sociala fördelar.
  • Och i Uganda har vi gått ihop med te- och kaffeföretaget Taylors of Harrogate för att implementera klimatsmarta metoder på småskaliga odlingar, för att öka deras återhämtningsförmåga.
 • Vi samarbetar med stora organisationer för standardisering av koldioxidutsläpp som till exempel CCBA (Climate, Community and Biodiversity Alliance). På så vis är det möjligt för småbrukare att få pålitliga koldioxidcertifieringar, och det underlättar odlarnas tillgång till koldioxidfinansiering.
 1. Source: Kissinger, G., M. Herold, V. De Sy. Drivers of Deforestation and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+ Policymakers. Lexeme Consulting, Vancouver Canada, August 2012.

 

3 saker du kan göra för att göra skillnad

Search form