3 saker du kan göra för att göra skillnad

Klimatprojekt

För att utveckla hållbara sätt att bruka jorden och minska skogsskövlingen samarbetar Rainforest Alliance med lokala samhällen, myndigheter, företag samt ideella och lokala organisationer. Vi strävar efter att skapa incitament för hållbart skogsbruk och klimatsmart jordbruk, och vi arbetar med att hjälpa samhällen att förbereda sig för och anpassa sig till klimatförändringarna. Projekten som vi listar nedan är anpassade efter de specifika behov och förutsättningar som finns i de samhällen och landskap där de bedrivs. Trots det delar samtliga av dem följande mål:

  • Förbättra försörjningsmöjligheterna och bevara den biologiska mångfalden
  • Hjälpa människor att förstå klimatförändringarna och att skapa motståndskraft mot följderna inom sina egna samhällen
  • Bidra till de globala ansträngningarna för att motverka klimatförändringar

Mexiko

  • Vi arbetar med det USAID-finansierade projektet MREDD+ (Mexico Alliance for Reducing Emissions from Deforestation and Degradation.) Projektet syftar dels till att hjälpa samhällen att bygga upp en förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna och sköta sina odlingar och sitt skogsbruk på ett hållbart sätt. Dels stödjer projektet Mexikos regering i arbetet med att utveckla och implementera en nationell version av REDD+.
  • Koldioxid-kaffeprojektet i Oaxaca bevarar och återplanterar skog, och främjar långsiktigt hållbar kaffeproduktion i fyra samhällen i södra Oaxaca. Det här projektet hjälper Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlingar att motverka klimatförändringarna och anpassa sig till dess verkningar. Det förbättrar också odlarnas försörjningsmöjligheter genom handel med utsläppsrätter.

Guatemala

  • Rainforest Alliance har varit aktiva i Maya Biosphere Reserve i Guatemala sedan tidigt 1990-tal. Då började vi samarbeta med samhällen där för att hjälpa dem att sköta om sina resurser på ett hållbart sätt och på så vis leva upp till FSC:s (Forest Stewardship Council) strikta standarder för skogsbruk. Som en följd av det arbetet har projektet GuateCarbon startats. Projektets mål är att motverka utsläppen av växthusgaser genom att stoppa avskogningen, och att beräkna hur mycket utsläpp som undviks genom de åtgärderna. Lokalsamhällena kan sedan tjäna pengar genom att sälja utsläppsrätter för de uteblivna utsläppen.
  • I juli 2013 lanserades programmet Climate, Nature and Communities in Guatemala (CNCG). Projektet drivs av en sammanslutning av miljöorganisationer, akademiska institutioner och företag som leds av Rainforest Alliance, i samarbete med mer än ett dussintal partner. Det fem år långa projektet finansieras med 25 miljoner USD av USAID, och har som mål att utöka vårt arbete med att bidra med tekniska hjälpmedel i fyra regioner i Guatemala. CNCG arbetar med små och mellanstora företag och marknadsför deras hållbara skogsprodukter och tjänster. Projektet erbjuder även utbildningar för samhällen, producenter och myndigheter för att hjälpa dem att anpassa sig till de ändrade klimatförhållandena. Vi samarbetar också med lokala miljöorganisationer för att öka deras inflytande och förbättra deras ekonomiska, tekniska och strategiska administration. Dessutom stöder CNCG utvecklingen av fem REDD+-projekt och initiativ för att minska utsläppen av koldioxid.

Andinska Amazonas (Colombia, Ecuador och Peru)

I det USAID-finansierade projektet NZDZ (Net-Zero Deforestration Zones) arbetar vi med samhällen som är beroende av skogen och sina odlingar för sin överlevnad. Samhällena ligger i de hotade skogsområden i andinska Amazonerna i Peru, Ecuador och Colombia. Vårt mål är att främja och skapa incitament för hållbart jord- och skogsbruk, som ett alternativ till att skövla skog och omvandla den till odlingsmark. Tillsammans med lokala samarbetspartner stöder vi dessa samhällens arbete med att utöka eller återställa sina skogar och öka koldioxidlagringen. Vi arbetar med hållbara metoder för jordbruk och/eller skogsbruk, metoder som också är ekonomiskt lönsamma.

Ghana

I Ghana samarbetar vi med 36 samhällen som odlar kakao i Bia-Juabeso-regionen. Målet är att implementera kooperativt skogsbruk på landskapsnivå, på en yta som sträcker sig över 27 000 hektar. Hittills har över 20 000 skuggträd planterats, och mer än 2 000 odlare har fått utbildning i SAN:s (Sustainable Agriculture Network) standarder samt tilläggskriterierna i SAN:s klimatmodul, Det har resulterat i 6 000 hektar hållbara, Rainforest Alliance™-certiferade odlingar. Genom att använda klimatsmarta metoder som främjar återplanteringen av skog och ökar koldioxidlagringen på odlingarna väntas de här odlarna kunna lagra uppskattningsvis 140 000 ton koldioxid på 20 år. I samma region håller vi också lärarutbildningar och workshoppar i t. ex. koldioxidens kretslopp och vilken roll träden spelar i klimatförändringarna. De kunskaperna kan lärarna sedan föra vidare till sina elever.

3 saker du kan göra för att göra skillnad

Search form