3 saker du kan göra för att göra skillnad

Klimatvänligt kaffe

En gång i tiden fanns det staten Oaxaca i Mexiko en mängd välmående tropiska ekosystem, bestående av både löv- och barrträdsskogar. Men på senare år har boskapsskötselns och jordbrukets expansion förstört stora delar av kustområdets bergslandskap. Resultatet har blivit en mosaik av betesmarker, bondgårdar och små rester av skogsområden. Mitt i detta område försöker småskaliga kaffeodlare, som ofta tillhör ursprungsbefolkningen, att försörja sig på sina odlingar.

I Oaxaca, och även på andra ställen, hotar skogsskövlingen de lokala ekosystemen. Skövlingen bidrar till jorderosion, försämrar vattenkvaliteten och ökar utsläppen av växthusgaser, som bidrar till klimatförändringarna. De lokala odlarna i Oaxaca har redan lagt märke till att regn- och torrperioderna har förändrats. De här förändringarna kommer troligtvis att bli ännu tydligare genom framtida klimatpåverkan, och de är ytterligare ett hot mot regionens kaffeproduktion.

Förbättrar landskapen och försörjningsmöjligheterna

Klimatvänligt kaffe i Oaxaca är framtaget för att bekämpa avskogningen och minska effekterna av klimatförändringarna. Dessutom ska det stödja samhällen som försöker förbättra sina levnadsvillkor. Tillsammans med lokala aktörer samarbetar vi med omkring 400 kaffeodlare i Chatina- och Zapotecaregionerna, för att:

  • Skydda de kvarvarande skogarna i regionen
  • Återplantera skog
  • Främja långsiktigt hållbar kaffeproduktion
  • Stärka grödornas motståndskraft mot klimatförändringar

De odlingar som är med i det här projektet finns i samhällena Santa Lucia Teotepec, San Juan Lachao Nuevo, Santa Rosa de Lima och Soledad Piedra Larga och är redan Rainforest Alliance™-certifierade. Det innebär att odlingarna lever upp till SAN:s (Sustainable Agriculture Network) strikta standarder och att odlarna använder sig av metoder för att minska avfallet, skydda de lokala ekosystemen och främja social och samhällelig utveckling. De återplanterar skog på åkermark i träda och förser sina betesmarker och odlingar med skugga genom att plantera en blandning av olika trädarter. De här åtgärderna gör jorden bördigare och ger bättre förutsättningar för vilda växter och djur. Dessutom blir träden en värdefull och långsiktig källa till både trä och frukt för invånarna i samhällena.

De samhällen som deltar i projektet arbetar för att bli validerade och veriferade enligt koldioxidstandarden VCS (Verified Carbon Standard). När odlarna blivit verifierade kan de sälja utsläppsrätter på den internationella marknaden. Projektet kommer att bli ett av de första VCS-projekten för återplantering av skog i Mexiko.

Rainforest Alliance står för tekniska hjälpmedel och instruktioner i projektets utveckling, och det medföljande projektutvecklingsdokumentet (en skiss över hur det ska fungera), vilket är ett måste för att projektet ska bli VCS-certifierat. Vi stöttar också de lokala odlarnas utbildning i jord- och skogsbruksmetoder. Därtill har vi utbildat samhällenas ungdomar för att bli tekniker som aktivt kan kontrollera återplanteringen av skog, och samla in och lagra information. I slutändan ska projektet drivas helt och hållet av lokalsamhällena.

Kaffeodlarna i Oaxaca håller på att utveckla en effektiv modell för att skydda miljön, främja den ekonomiska utvecklingen och bekämpa klimatförändringarna. Modellen bygger på Rainforest Alliances befintliga ramverk, och kan skalas upp för att passa en hel rad odlingar i hela regionen, och i hela världen, eftersom den visar att små verksamheter kan tjäna på koldioxidfinansiering.

3 saker du kan göra för att göra skillnad

Search form