3 saker du kan göra för att göra skillnad

REDD+

Rainforest Alliance arbetar med innovativa strategier för att bekämpa klimatförändringarna, strategier som är inriktade på de lokala orsakerna till avskogningen, och strävar efter att föra fram målen i REDD+. REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation plus additional measures) syftar till att minska utsläppen från skogsskövlingen och omfattar även andra åtgärder, som till exempel arbete för hållbart skogsbruk och bevarande av skogsområden.

Vi arbetar på lokal nivå i Colombia, Ecuador, Ghana, Honduras, Mexiko och Peru, men också på internationell nivå. Vi stödjer samhällen, ledande industrier, ickestatliga organisationer och myndigheter i deras arbete för REDD+. Vi erbjuder utbildning, tekniska hjälpmedel och marknadsföringsstrategier för att stimulera ett hållbart jord- och skogsbruk.

Vår vision för REDD+ baseras på följande principer:

  • Vi bygger vidare på grunderna i hållbart skogs- och jordbruk —Rainforest Alliance hjälper småbrukare och samhällen att sköta sina skogar på ett hållbart sätt, enligt strikta kriterier som bygger på erkända standarder, till exempel de som satts upp av Forest Stewardship Council. Att skydda skogar från avverkning bidrar till att bromsa klimatförändringarna. Hållbart jordbruk och ett ansvarsfullt skogsbruk tryggar försörjningsmöjligheterna för miljontals samhällen på landsbygden. Vi utbildar odlare i klimatsmart jordbruk, som till exempel metoder för att bevara naturliga ekosystem och minska trycket på skogen.
  • Vi stärker lokalsamhällenas deltagande —Vi tror att ursprungsbefolkningens och lokalsamhällenas rättigheter, resurser och åsikter måste respekteras och inkorporeras i alla REDD+-system. Vi förespråkar REDD+-riktlinjer som följer principerna för ursprungsbefolkningarnas rätt till förhandskonsultation, Free Prior and Informed consent (FPIC). För att säkerställa att REDD+-riktlinjerna representerar lokalsamhällenas intressen måste samhällenas ledare få delta i rådgivande möten med andra intressenter, och ta del av hur riktlinjerna utformas. Vi erbjuder praktisk utbildning i hållbar produktion för lokala ledare och medborgare, stödjer skogsövervakning baserad på det lokala samhällets resurser och har aktiva samarbeten med småbrukare och ursprungssamhällen som är i färd med att utveckla REDD+-projekt.
  • Vi etablerar sociala och miljömässiga skyddsnät —Skogar och andra ekosystem har fler funktioner än att vara kolsänkor. De bidrar också till vattenkretsloppet, håller jorden bördig, reglerar det regionala klimatet och är hemvist för växt- och djurliv. Vi tycker att REDD+ ska arbeta för att skydda och stärka dessa ekosystem genom att införa miljömässiga skyddsnät. Vi tycker också att man vid implementeringen av dessa måste ta hänsyn till sociala frågor som mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. I vårt arbete finns verktyg och rutiner, som till exempel REDD+:s sociala och miljömässiga standarder, standarder från klimatorganisationen CCBA (Climate Community and Biodiversity Alliance), samt CCBA:s manual för att mäta inverkan på sociala frågor och biologisk mångfald (SBIA). Detta för att se till att både sociala och miljömässiga utmaningar beaktas och åtgärdas.
  • Vi främjar hållbara värdekedjor—Många företag, ickestatliga organisationer, myndigheter och samhällen har börjat angripa det utbredda problemet med avskogning i samband med produktionen av jordbruksvaror. Att utveckla hållbara, anpassningsbara värdekedjor kan vara ett sätt att motverka vissa orsaker till avskogningen, och är ett nödvändigt komplement till REDD+. Rainforest Alliance försöker utnyttja den privata sektorns intresse i att minska avskogningen, och få dessa intressen att sträva åt samma håll som REDD+-målen. Det är ett tillvägagångssätt som kan hjälpa till att bevara skogarna, förbättra koldioxidlagringen och främja hållbar, klimatsmart varuproduktion.
  • Vi marknadsför REDD+:s riktlinjer nedifrån och upp och ser till att de får spridning över flera olika myndighetsnivåer—Vi stöder REDD+-projekt som utvecklas på lokal, regional eller högre nivå, med syftet att kunna bredda dem till mer allmängiltiga regionala och nationella riktlinjer när så är möjligt. Vi tar med oss det vi lärt oss i fält och använder oss av dessa erfarenheter när vi utformar riktlinjer som ska säkerställa att resultaten och vinsterna kommer alla till del och för att utveckla lämpliga strategier för REDD+. I Mexiko och Peru stödjer vi till exempel arbetet med att upprätta policyplattformar och ger teknisk hjälp till myndighetsanställda så att de kan anpassa och vidareutveckla sina REDD+-program til regional och nationell nivå. Vårt stöd och vår vägledning hjälper de lokala aktörerna att analysera REDD+-beredskapen och att arbeta vidare med REDD+-riktlinjerna och -programmen både i Mexiko och i andra länder.

Läs mer om våra riktade insatser för att främja REDD+ genom att besöka vår sida om klimatprojekt.

3 saker du kan göra för att göra skillnad

Search form