Hur vi utvärderar vårt arbete: Vår metod

Rainforest Alliances utvärderings- och forskningsteam bedömer på vilket sätt vårt arbete bidrar till den övergripande uppgiften: att bevara den biologiska mångfalden och säkerställa hållbar försörjning. För att utvärdera vår effektivitet samlar vi in data som analyseras på tre nivåer.

På basnivån samlar vi in undersökningar av programmet i sin helhet från de odlingar, skogsbolag, turistföretag och koldioxidprojekt som vi besöker i samband med att vi ger teknisk hjälp eller certifierar, validerar och verifierar. Dessa data - som bland annat berör antal anställda, skördevolymer, geografiskt läge och antal hektar som avsätts för naturvård – summeras och ger en ögonblicksbild av vår påverkan. På den här nivån kan vi även samla in data för att fastställa mönstren för hur anpassade ”best management practices”, (BMP) tillämpas, i syfte att förbättra pågående projekt eller stärka befintliga leverantörskedjor. För dessa data saknas möjligheten att kunna göra jämförelser med en kontrollgrupp för att se hur situationen hade sett ut utan oss, men studierna utgör ändå en utgångspunkt för mer detaljerad forskning.

Nästa nivå av insamlade data är stickprov från en delmängd av de odlingar, skogsbruk och turistföretag som vi arbetar med. Vi kan till exempel samla in uppgifter om vattenkvalitet eller uppgifter om hushållens inkomster, vilket är direkta indikatorer på i hur hög grad vi når våra hållbarhetsmål. Den här typen av stickprovskontroller - som användes vid en undersökning av kakaoodlingar i Elfenbenskusten (engelskt) - innebär vanligtvis att man samlar in basdata före certifiering, verifiering eller teknisk hjälp och sedan gör en uppföljning efter några år. Om förhållandena tillåter det kan data även samlas in från en noga utvald kontrollgrupp, för att fastställa vilka metoder som fungerar och inte. Om vi inte klarar av att samla in nödvändig information med de metoder vi har idag, kan vi ibland testa nya och innovativa metoder för inhämtning och analys av fältdata på resultatnivå.

I toppen på pyramiden har vi fokuserad forskning. Det handlar om forskningsaktiviteter vars syfte är att testa en specifik hypotes och verifiera att våra resultat är långsiktiga. Ett exempel på sådan forskning är en pågående studie i Indonesien, som ska utvärdera vilka ”best management practices” (BMP) som är effektivast för kakaoodlingar. För att garantera objektiviteten görs den här forskningen vanligtvis av tredje part. Rainforest Alliances engagemang begränsas oftast till framtagning av hypoteser och hjälp med att förstå den insamlade datans konsekvens för verksamheten.

Search form