Avkastning och inkomst

Rainforest Alliances syn på miljövård utgår från tanken att ekonomisk bärkraft är en avgörande faktor i hållbarhetsekvationen. Ett företag som inte går runt ekonomiskt kan heller inte generera socialt eller miljömässigt fördelar i ett längre perspektiv. De standarder som vi tar fram tillsammans med våra samarbetsorganisationer fokuserar därför på ekonomiska kriterier i lika hög grad som miljömässiga och sociala faktorer. Tillsammans sätter vi ribban högt och målsättningen är att företag som certifieras av oss ska vara hållbara i alla avseenden.

Certifiering ökar kakao- och kaffeodlarnas avkastning och intäkter

  • Enligt en undersökning (engelska) från 2012 skördar Rainforest Alliance-certifierade kakaoodlingar på Elfenbenskusten 40 procent mer kakao per hektar än icke-certifierade odlingar. Den ökade produktionen kunde inte kopplas till ökade utgifter (som t.ex. fler anställda), vilket antyder att produktivitetsökningen helt enkelt handlar om effektivitet. Nettointäkterna för de certifierade odlingarna fyrfaldigades nästan jämfört med de ocertifierade odlingarna.

  • Salvadoranska kaffeodlingar som fick utbildning och teknisk hjälp i samband med förberedelser för certifiering ökade sina skördar med i genomsnitt 89 % (engelska) jämfört med året innan (jämfört med en 25-procentig ökning för icke-certifierade odlingar). Även nettointäkterna ökade mycket snabbare på de certifierade odlingarna.
  • Vid en undersökning av drygt 300 nicaraguanska kaffeodlingar med olika slags certifieringar (engelska) hade de Rainforest Alliance-certifierade odlingarna 20 till 40 procent högre avkastning än odlingar som certifierats genom andra program. Dessa odlare producerade mer högkvalitativa kaffebönor och fick därmed bättre betalt. Det gav dem möjlighet att återinvestera i verksamheten.

Konkurrensfördelar för certifierade, hållbara skogsföretag

  • • Marknaden för vissa typer av icke-certifierat virke/trä har krympt samtidigt som marknaden för certifierat virke/trä har vuxit. I EU, där efterfrågan på träprodukter av tropiska träslag sjönk med 13 procent per år mellan 2005 och 2010, växte under samma period marknadsandelen för FSC-certifierade träprodukter1. I USA har den gröna byggtrenden ökat efterfrågan på certifierade produkter.
  • Staten Pennsylvanias skogar har varit FSC/Rainforest Alliance-certifierade sedan 1998. Vid en analys av statens försäljningssiffror (engelska) visade det sig att det timmer som såldes till FSC:s spårbarhetscertifierade (engelska) inköpare genererade totalt 7,7 miljoner USD mer än om timret såldes till icke-certifierade inköpare.

Högre kvalitet och bättre lönsamhet för latinamerikanska skogsbrukskooperativ

  • I Río Plátanos biosfärreservat i Honduras har Rainforest Alliance och lokala partnerorganisationer samarbetat med 12 skogsbrukskooperativ. Man tillhandahöll teknisk hjälp, utbildning och tillgång till nya marknader. En undersökning från 2010 (engelska) visade att även om produktionen bara ökade med 33 procent växte intäkterna med 128 procent, till stor del tack vare det sågade timrets högre kvalitet.
  • Ett antal kooperativa skogsbruk i Guatemalas biosfärreservat Maya tredubblade sin försäljning (engelska), genom att satsa på material till bl.a. golv och gitarrkomponenter i stället för grovsågat timmer. Möjligheten till det fick de efter teknisk hjälp från Rainforest Alliance och lokala samarbetsorganisationer. Produktvolymen ökade visserligen bara med totalt fem procent, men koncernens intäkter mer än fördubblades och man skapade över 400 fasta jobbtillfällen per år. Tillväxten gynnade över 10 500 personer direkt, och 70 000 indirekt.
  • Ett mexikanskt skogsbrukskooperativ i San Bernadino de Milpillas Chico gick back till dess att man fick teknisk hjälp från Rainforest Alliance. Efter bara tre år gjorde företaget en vinst på 1,7 miljoner USD (engelska). Man drog även in 1,1 miljoner USD i investeringar, som användes huvudsakligen till utrustning och teknisk utbildning som resulterade i förbättrade brukningsmetoder. Produktionskostnaderna minskade, sågverkets produktion ökade, kvaliteten förbättrades och det skapades 15 nya jobb.

De ekonomiska vinsterna med vårt arbete:

  1. CBI: Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, “Promising EU Markets for FSC-certified Tropical Sawn Wood,” 2011, www.cbi.eu/?pag=85&doc=7078&typ=mid_document

 

Search form