Biologisk mångfald

Runt om i världen hotas djurarter av människans intrång i känsliga skogsområden. Sedan 1992 har den biologiska mångfalden i tropikerna minskat med 30 procent1. Illegal avverkning, expansion av jordbruket och vårdslös turism kan innebära katastrof för människoapor, elefanter och andra stora däggdjur, liksom för fåglar, groddjur och reptiler.

De jordbruk, skogs- och turistföretag som vi samarbetar med, däremot, hjälper till att säkerställa att de sällsynta och hotade arternas livsmiljöer skyddas och motverkar tjuvjakt och andra allvarliga hot. Dessa företag följer upp djurbestånden på sina marker och vidtar åtgärder för att skydda och återställa de naturliga områden som utgör de hotade arternas hemmiljö.

Skogar som certifierats av Forest Stewardship Council (FSC) ger skydd åt människoapor och andra stora däggdjur

Genom att använda mer miljövänliga avverkningsmetoder, övervaka all jakt, bevara känsliga boplatser och fruktbärande träd, samt följa de lagar som tillkommit för att skydda hotade arter, lyckas de FSC-certifierade skogsföretagen bättre med att skydda människoapor och andra däggdjur än icke-certifierade företag:

 • FCS-certifierade skogar (och sådana som var på väg att bli certifierade) uppvisade en större förekomst av människoapor än de skogar som sköttes på andra sätt2.
 • En studie av sju skogsföretag i Gabon3 fann att de FSC-certifierade företagen erbjöd ett bättre skydd för djurlivet genom att de tillämpade 86 procent av de utprövade metoderna, medan de icke-certifierade endast tillämpade 29 procent.
 • I Kamerun uppvisade de FSC-certifierade företagen och de företag som arbetade för att bli certifierade en högre förekomst av däggdjur på sina ägor än de som inte var certifierade4.
 • De skogsområden som upplåtits för certifiering inom Deramakot-reservatet i Malaysia uppvisar ungefär samma förekomst av däggdjur som de skyddade områdena5. För vissa större däggdjur var förekomsten till och med större i de certifierade områdena än i de omgivande reservaten.

Certifieringsregler för att bevara döda träd skyddar djurlivet

De FSC-certifierade skogarna i Vermont innehåller betydligt fler stående och liggande döda träd efter avverkning än de icke-certifierade skogarna6. Tjugo procent av de arter som lever i och av döda träd är sällsynta, hotade eller utrotningshotade7, och nästan alla typer av djur trivs i områden där det finns många döda träd, eftersom träden erbjuder såväl boplatser som näringsämnen som förbättrar jorden och bidrar till skogens återväxt.

Stärka attityderna för djurskydd

Water Protection

 • I Acre i Brasilien har skogsbrukskooperativens anammande av FSC-kriterierna inte bara lett till att man kunnat skapa ekologiska korridorer och skydda ekologiskt känsliga områden, utan det har också bidragit till en ökad förståelse bland invånarna om betydelsen av att skydda och bevara djurlivet8.
 • I en studie som omfattade 14 verifierade turistföretag i fem länder uppgav samtliga att deras naturskyddande åtgärder – däribland skyddandet av inhemska växter och djur –- var mycket viktiga för att ge gästerna en upplevelse av högre kvalitet. Tambopata Research Center, en Rainforest Alliance-verifierad turistanläggning i den peruanska delen av Amazonas är ett utmärkt exempel på hur åtgärder för att skydda djurlivet kan bidra till en ännu bättre upplevelse för turisterna.

De miljömässiga vinsterna med vårt arbete:

 1. United Nations Environment Programme, Keeping Track of our Changing Environment: From Rio to Rio+20 (1992-2012), http://www.unep.org/publications/search/pub_details_s.asp?ID=6245

 2. Arnold Van Krevold and Ingrid Roerhorst, Great Apes and Logging, World Wildlife Federation (WWF) report, 2009, http://awsassets.panda.org/downloads/3617_wnf_mensapen_en_fsc_eng_v7.pdf

 3. Tim Rayden and Rawlings Essame Essono. Evaluation of the management of wildlife in the forestry concessions around the national parks of Lope, Waka and Ivindo, Gabon. Wildlife Conservation Society. 2010. http://wcs-gabon.org/index.php?option=com_remository&Itemid=27&func=fileinfo&id=26&lang=en

 4. Zacharie Nzooh Dongmo, Leonard Usongo, Jeff Sayer and Eduardo Mansur. “Managing Production Forests for Biodiversity.” Nature and Fauna 23, no. 1 (2008): 16–21. http://cmsdata.iucn.org/downloads/nzooh_et_al_2008.pdf

 5. Sam, Mannan, K. Kitayama, Y. F. Lee, A. Chung, A Radin and P. Lagan. “RIL for biodiversity conservation and carbon conservation – Deramakot forest shows positive conservation impacts of reduced impact logging.” ITTO tropical forest update 18/2, pp. 7-9. 2008. http://www.forest.sabah.gov.my/images/pdf/publications/Tropical%20Forest%20Update%20by%20Mannan%20et%20al%202008.pdf

 6. Bryan C. Foster, Deane Wang and William S. Keeton. A Post-Harvest Comparison Of Structure And Economic Value In FSC-Certified And Uncertified Northern Hardwood Stands. Rubenstein School of Environmental and Natural Resources, University of Vermont, 2006. http://www.uvm.edu/giee/pubpdfs/Foster_2008_Journal_of_Sustainable_Forestry.pdf

 7. World Wildlife Fund, Deadwood -- Living Forests: The Importance of Veteran Trees and Deadwood to Biodiversity, report, 2004

  http://wwf.panda.org/?15899/Deadwood-living-forests-The-importance-of-veteran-trees-and-deadwood-to-biodiversity
 8. Imaflora, Does Certification Make a Difference? Impact Assessment Study On FSC/SAN Certification In Brazil, 2009. http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/Does_certification_make_a_difference.pdf

 

Search form