Klimatförändringar

För att hantera klimatförändringarna och deras mest akuta inverkan -- bland annat extrema väderomslag, svåra översvämningar, skadedjursutbrott och vattenbrist -- arbetar Rainforest Alliance tillsammans med samhällen och företag för att förhindra avskogning, minska utsläppen av växthusgaser och öka koldioxidlagringen.

Certifierade odlingar håller sina jordar välmående och minskar användningen av energi, vatten och kemikalier. Certifierade skogsföretag använder sig av metoder för att minska skogsbrukets åverkan; metoder som utvecklats för att minimera störningar i skogslandskapen och maximera koldioxidlagringen. De Rainforest Alliance-verifierade företagen i turismbranschen erbjuder ett effektivt alternativ till avskogning och minskar sitt koldioxidavtryck genom att använda en mängd olika metoder för att skapa en hållbar verksamhet.

Sist men inte minst gör vi det lättare för skogssamhällen att tjäna sitt uppehälle på ett hållbart sätt och tjäna ekonomiskt på de naturresurser de hjälper till att bevara. Detta genom att etablera och validera/verifiera koldioxidprojekt och att utvärdera de metodologier som används för att granska projekten.

Certifierade skogsföretag ökar koldioxidlagringen och minskar avskogningen

FSC/Rainforest Alliance-certifierade skogsföretag använder sig av många metoder som minskar avskogningstakten och bromsar klimatförändringarna, som till exempel att lämna kvar stående döda träd vid avverkning och öka tiden mellan avverkningarna.

  • En studie från Deramakot, Malaysia1,visar att koldioxidnivåerna i växtligheten ovan mark var högre på FSC/Rainforest Alliance-certifierad skogsmark än i konventionella skogar.
  • I Petén-regionen i Guatemala var avskogningshastigheten 20 gånger lägre (engelska) i FSC-certifierade områden än i närliggande naturreservat.

Certifierade odlingar tillämpar ett klimatvänligt arbetssätt

Rainforest Alliance-certifierade odlingar använder metoder för att minska avskogningen, och de bidrar till koldioxidlagring genom att förhindra erosion, begränsa brännandet av växtavfall och reducera användandet av gödningsmedel och andra kemikalier. I samverkan med våra samarbetspartner i SAN (Sustainable Action Network (engelska)) har vi tagit fram standarder för hållbar boskapsskötsel och ansvarsfull produktion av grödor till biobränslen. Och i och med SAN:s klimatmodul kan (engelska), de certifierade odlingarna numera verifieras för att de uppfyller ytterligare klimatvänliga kriterier -- och använda denna verifiering i sin marknadsföring.

Vi är ledande inom fristående validering/verifiering och metodutvärdering

I dag har Rainforest Alliance genomfört över 50 valideringar/verifieringar av koldioxidprojekt i mer än 20 länder (engelska) -- från Brasilien till Madagaskar och Indonesien. Det innebär miljontals hektar skyddad skog och hundratals miljoner ton CO2 i minskade utsläpp eller möjlighet till lagring.

Vi påverkar klimatpolitik till nytta för lokalsamhällen och ekosystem

Vi arbetar för att skapa en klimatpolitik på regional, nationell och internationell nivå för att se till att biologisk mångfald och ekosystem bevaras och att småbrukare, ursprungsbefolkning och lokala samhällen deltar i och gynnas av beslutsprocessen.

De miljömässiga vinsterna med vårt arbete:

  1. Sam, Mannan, K. Kitayama, Y. F. Lee, A. Chung, A Radin and P. Lagan. “RIL for biodiversity conservation and carbon conservation – Deramakot forest shows positive conservation impacts of reduced impact logging.” ITTO tropical forest update 18/2, pp. 7-9. 2008. http://www.forest.sabah.gov.my/images/pdf/publications/Tropical%20Forest%20Update%20by%20Mannan%20et%20al%202008.pdf

Search form