Bevarande av ekosystemen

När jordens befolkning växer och naturresurserna krymper räcker det inte med nationalparker och naturreservat för att lösa problemen med avskogningen. Rainforest Alliance anser att det är möjligt att skydda de värdefulla ekosystemen samtidigt som samhällen och företag tillåts använda de resurser från skogen som de är beroende av för sin försörjning.

De jordbruk, skogsbruk och turistföretag som vi samarbetar med sköter sina ägor på ett ansvarsfullt sätt. De spelar en avgörande roll för att bevara livsmiljöer i odlingslandskapet -- att bevara träden från att skövlas, förhindra erosion, skydda vattnets kretslopp, bevara jordens bördighet och djurens livsmiljöer och minska risken för skogsbränder och annan förstörelse. Ansvarsfullt skötta företag och intilliggande naturskyddsområden kan tillsammans bilda en väl fungerande mosaik som gynnar både ekosystemen, djurlivet och människorna.

Dubbelt så vanligt bland certifierade skogsplanteringar att upprätta naturreservat

En studie1 av Brasiliens skogsplanteringar har funnit att samtliga (100 procent) av de företag som certifierats av FSC/Rainforest Alliance hade upprättat eller var på väg att upprätta naturreservat, jämfört med 57 procent av de icke-certifierade företagen. De certifierade företagen planterade också inhemska grödor i 40 procent högre utsträckning än icke-certifierade företag. De inhemska grödorna har ofta en bättre motståndskraft mot skadedjur och är mer livskraftiga. Dessutom bidrar plantering av inhemska grödor till att återställa den mångfald som finns naturligt i landskapet.

Certifierade odlingar länkar samman utspridda skogsområden och erbjuder en god livsmiljö för djurlivet

Kaffeodlingar som anlagts i skuggan av högre träd, så kallat agroforestry, uppvisar en större biologisk mångfald än andra typer av jordbruk2. Certifierade odlingar och skogsbruk fungerar som goda grannar till skogar och naturreservat och till de arter som bor där:

  • En studie från 2011 (engelska) har visat att skogsföretag som certifierats av FSC/Rainforest Alliance bidrar till att skydda närliggande UNESCO-världsarv genom att förbättra djurens livsmiljö, erbjuda extra tillgång på genetiskt material, minimera mängden skadedjur och förhindra skogsbränder.
  • Forskning visar att flyttfåglarna i El Salvador föredrar de Rainforest Alliance-certifierade plantagerna3 framför soldränkta kaffeplantager. De certifierade odlingarna ligger i den biologiska korridoren Apaneca. Där binder de samman spridda skogsområden och bidrar därmed till att trygga flyttvägarna för djurlivet, däribland landets över 500 fågelarter.

Certifierade odlingar bidrar till bättre jordar

Vid en undersökning av jordprover från Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlingar i Colombia fann man genomgående både en större mängd och fler olika arter av leddjur än i motsvarande jordprover från icke certifierade plantager.4. Leddjuren -- däribland olika typer av spindeldjur, kvalster och fästingar -- är känsliga för skiftningar i jordens struktur och bördighet, och en rik förekomst av leddjur är ett tecken på bra jord.

Att upplåta områden till certifierade skogsbruk innebär ett bättre skydd mot avskogning och skogsbränder än om motsvarande områden görs till naturskyddsområden

I det 4,9 miljoner hektar stora Maya Biosphere Reserve i Guatemala finns t.ex. områden som upplåtits för skogsbruk, där de lokala samhällena tillåts avverka skog på ett hållbart sätt. Forskningen har visat att avskogningstakten i reservatets skyddade områden var 20 gånger högre än i de FSC/Rainforest Alliance-certifierade områdena.(engelska)

De miljömässiga vinsterna med vårt arbete:

  1. Imaflora, Does Certification Make a Difference? Studie om FSC/SAN-certifieringens resultat i Brasilien, 2009. http://www.imaflora.org/downloads/biblioteca/Does_certification_make_a_difference.pdf

  2. I. Perfecto, R. A. Rice, R. Greenberg och M. E. van der Vort, “Shade Coffee: A Disappearing Refuge for Biodiversity.” BioScience 46, no. 8 (1996): 598–608. www.nrem.iastate.edu/class/assets/For460-560/Tropical%20AFS_Organic%20shade%20coffee/Perfecto%20et%20al_1996.pdf
    A.R. Brash, “The History of Avian Extinctions and Forest Conversion on Puerto Rico,” Biological Conservation 39 (1987): 97–111; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0006320787900280
    M. A. Nir, “The Survivors: Orchids on a Puerto Rican Coffee Finca,” American Orchid Society Bulletin 57 (1988): 989–995; http://openagricola.nal.usda.gov/Record/IND88040304

  3. Oliver Komar, Are Rainforest Alliance Certified Coffee Plantations Bird-Friendly? Final Technical Report Study of Dispersing Forest Birds and Migratory Birds in El Salvador’s Apaneca Biological Corridor. June 28, 2012. http://www.rainforest-alliance.org/publications/komar-bird-study

  4. David Hughell and Deanna Newsom, Impacts of Rainforest Alliance Certified Coffee farms in Colombia, 2013. http://www.rainforest-alliance.org/publications/cenicafe-report

 

Search form