Hur vi utvärderar vår påverkan: Den senaste forskningen

Pågående

Rainforest Alliance leder eller deltar för närvarande i följande forskningsstudier för att utvärdera effekterna av vårt arbete:

Titel Beskrivning Plats
Pilot Testing a Streamlined Methodology for Monitoring Water Quality on Cocoa and Coffee Farms Rainforest Alliance samarbetar med en forskare från University of Georgia för att utveckla och testa ett smidigt och billigt sätt att övervaka vattenkvalitet. Vi behöver ha en bra metod för att kunna testa vattenkvaliteten vid certifiering och när vi besöker odlingar för att ge tekniskt stöd. Detta testas nu på kakaoodlingar i Ghana och på kaffeodlingar i Costa Rica och Rwanda. Ghana, Costa Rica, Rwanda
The Role of Shade Trees in Watershed Conservation in Coffee Agro-forestry Landscapes En forskare från University of Georgia undersöker skuggträdens optimala densitet runt kaffeodlingar. Syftet är att skydda vattenlevande ekosystem och ta fram riktlinjer för bättre certifieringsstandarder och system för betalning av miljötjänster (Payment for Environmental Services, PES). Costa Rica
Natural Ecosystem Assessment (NEA) Pilot in Ghana and Indonesia Rainforest Alliance samarbetar med en forskare från University of Georgia för att utveckla och testa ett smidigt och billigt sätt att övervaka vattenkvalitet. Vi behöver ha en bra metod för att kunna testa vattenkvaliteten vid certifiering och när vi besöker odlingar för att ge tekniskt stöd. Detta testas nu på kakaoodlingar i Ghana och på kaffeodlingar i Costa Rica och Rwanda. Ghana, Indonesien
An Analysis of Deforestation in Rainforest Alliance Certified and Noncertified Community Managed Forest Concessions in Northern Honduras Satellitbilder från olika år används för att analysera avverkningen i och omkring kooperativt förvaltade skogsområden i och i närheten av Río Plátanos biosfärreservat i norra Honduras. Honduras
Developing an Adaptive Management System for Evaluating Cocoa Productivity Best Practices Rainforest Alliance inför ett system för resultatuppföljning. Syftet är att utvärdera utbildningsmetoder och anpassade brukningsmetoder (BMP, Best Management Practices) och deras effekt på kakaoodlingars produktivitet och kvalitet. Elfenbenskusten, Ghana, Indonesien, Peru
Evaluating the Impact of Forest Management Interventions on Biodiversity, Deforestation & Degradation Det här forskningsprojektet är ett samarbete med Resources for the Future och utvärderar hur olika skogsbruksmetoder kan inverka för att upprätthålla eller öka den biologiska mångfalden. I projektet undersöks även andra fördelar för ekosystemen, inom ramen för FN:s skogsprojekt REDD+. Mexiko
The Rainforest Alliance Synthesis Series Våra intressenter av vitt skilda slag efterfrågar ofta nyligen genomförda vetenskapligt baserade studier av huruvida Rainforest Alliances certifieringar och utbildningar verkligen ger förväntade resultat. Som svar på detta har E&R tagit fram en ny serie rapporter som sammanställer de forskningsbaserade resultaten – positiva såväl som negativa – av Rainforest Alliances aktiviteter för ett visst område, t.ex. en viss gröda eller ett visst tematiskt område. Rapporter är på gång för kaffe, kakao och vatten. Globalt
Understanding the Farm-level Economics of Rainforest Alliance Certification Forskare från Conservation Strategy Fund (CSF) samarbetar med Rainforest Alliance för att skapa ett system som ska kunna användas för att fastställa fördelar och kostnader med olika Rainforest Alliance-åtgärder. Just detta projekt är inriktat på de inledande stegen i certifieringsprocessen och de därpå följande förnyandena av certifieringen. Globalt

Nyligen avslutade

För att visa alla våra slutförda forskningsprojekt, gå till sidan Publikationer eller klicka på rubriken för valfri studie ovan.

Titel Beskrivning Plats
Reducing Tourism’s Threats to Biodiversity: Effects of a voluntary sustainability standard system on 106 Latin American tourism enterprises (engelska) Vi har undersökt hur 106 hotell i sex latinamerikanska länder lever upp till de 29 kriterier i standarden för hållbar turism som är mest relevanta för bevarande av biologisk mångfald. Efterlevnaden har undersökts dels före, dels efter att utbildning och verifiering utförts av Rainforest Alliance. Belize, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Mexico, och Nicaragua.
Report on Governmental Incentives for Sustainable Practices in the Agriculture, Forestry and Tourism Sectors in Latin America (engelska) Den här rapporten undersöker vilka statliga incitament som finns för att främja hållbar produktion inom jordbruks-, skogsbruks- och turistsektorerna i åtta latinamerikanska länder: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexiko och Peru. De lagar och policyer som finns visar på att det finns ett engagemang för att förvalta miljöfrågorna i Latinamerika och att detta kan utgöra en modell för hur statliga incitament för hållbar produktion kan utformas över hela världen. Latinamerika
Farmer Bankability and Sustainable Finance: Farm-Level Metrics that Matter (engelska) På uppdrag av Rainforest Alliance har några forskare jämfört nyckeltal i bokföringen hos Rainforest Alliance-certifierade gårdar med dem hos icke-certifierade gårdar. Forskarna gjorde också en enkät till långivare och lokala, nationella finansinstitut. Studien gav upphov till en gemensam minsta uppsättning nyckeltal som producenterna ska uppge vid låneansökningar och visade att certifierade producenter är bättre på att följa upp nyckeltal. Studien visade också att certifierade producenter har lättare att få lån. Den bekräftade att långivarna, även om de föredrar att låna ut pengar till små och medelstora företag, också sätter värde på nyckeltal på odlarnivå. Colombia, Peru
Impacts of SAN Certification on Water Quality, Soil Invertebrates, Farmer Livelihoods and Arboreal Mammals on Coffee Farms in Colombia (engelska) Rapporten sammanfattar resultaten av fyra undersökningar från Cenicafe, ett colombianskt kaffeforskningsinstitut. Vattendragen visade sig vara friskare på certifierade odlingar, och certifierade odlare använde sig av olika anpassade brukningsmetoder i betydligt större utsträckning än på icke-certifierade odlingar i närområdet. Colombia
Tea Production In Kenya: Impact Assessment Of Two Training Models(engelska) Forskare från Wageningen University fann att teodlare som utbildats av Rainforest Alliance använde sig av miljömässigt anpassade brukningsmetoder i högre utsträckning än en icke utbildad kontrollgrupp, och även fick en högre bladkvalitet. Kenya
Côte D’Ivoire Cocoa: COSA Survey of Rainforest Alliance Certified Farms(engelska) Under 2009 och 2011 samlade forskare från COSA (Committee on Sustainability Assessment) in data från Rainforest Alliance-certifierade och icke-certifierade kakaoodlingar. Man rapporterade att certifierade odlingar bland annat hade högre produktivitet än kontrollgruppen, samt högre nettointäkter och färre tecken på erosion av vattendrag. Elfenbenskusten
Toward Sustainability: The Roles And Limitations Of Certification (engelska) Rainforest Alliance har i samarbete med forskare från Wright State University utvecklat och testat en metod för att utvinna certifieringsrelevant information om anpassade brukningsmetoder (BMP, Best Management Practices) ur akademiska verk som inte i första hand handlar just om certifiering. Globalt
The Contribution of Rainforest Alliance/Forest Stewardship Council Certification to the Conservation of World Heritage Sites (engelska) För att besvara frågan om huruvida Rainforest Alliance-certifierade skogar kan förbättra den omgivande miljöns livskraft, undersökte vi de krav på förbättringar (CAR, Corrective Action Requests) som har ålagts Rainforest Alliance-certifierade skogar som ligger i närheten av eller inom 20 km från världsarven. Dessa skogsbolag har ofta fått krav på sig att genomföra förbättringar som direkt bidragit till att minska hoten mot de intilliggande världsarven. Globalt
Rainforest Alliance Technical Assistance: Strengthening Community Forestry Operations in Mexico, Guatemala and Honduras (engelska) Tillsammans med lokala samarbetsorganisationer mätte personal från Rainforest Alliances TREES en mängd socioekonomiska variabler före och efter att skogsbruken fått tekniskt stöd. Man undersökte hur intäkterna ökat, effektiviteten, jobbtillfällena och en mängd andra variabler. Mexiko, Guatemala, Honduras
Working Toward Cooperative Non-timber Forest Product (NTFP) Management: Integrating Economic, Institutional and Ecological Analysis to Balance Community Livelihoods and Forest Conservation in Western Amazonia (engelska) Detta är en retrospektiv analys över mer än 15 års socioekonomiska data och regelbundna besök i tre olika typer av byar i Amazonas. Undersökningen ska ge svar på hur olika typer av lokalt ägande påverkar försörjningsmöjligheterna och den biologiska mångfalden. De första resultaten av undersökningen visar att samhällen där kollektivt ägande av skogsområdena dominerar generellt sett är bättre på att förhindra avskogning och får en bättre avkastning på sina skogsprodukter än privata markägare. Brasilien
Charting Transitions to Conservation-Friendly Agriculture: The Rainforest Alliance’s approach to monitoring and assessing results for biodiversity, ecosystems and the environment (engelska) Den här rapporten beskriver de verktyg som Rainforest Alliance utvecklat för att övervaka olika miljöfaktorer och följa upp resultaten över tid. Mottagare av rapporten är främst fackmän inom övervakning och utvärdering av miljövårdande insatser och certifieringssystem. Den utgör introduktion till "Performance Measurement 101" och beskriver följande sex metoder för miljöbedömning: kontextbedömning, bedömning av naturliga ekosystem, övervakning av vattenkvalitet, uppföljning av odlingsresultat, analyser av utsläpp av koldioxid och växthusgaser, samt lokalsamhällesbaserad uppföljning av arter. Globalt
Conserving Biodiversity through Certification of Tropical Agroforestry Crops at Local and Landscape Scales (engelska) Denna artikel i tidningen Conservation Letters (som skrivits tillsammans med två anställda på Rainforest Alliance) beskriver de erfarenheter som hittills gjorts vad gäller certifiering av tropiska agroforestry-odlingar (kaffe och kakao). Artikeln tar upp certifieringens effekter på den biologiska mångfalden och diskuterar hur certifiering av agroforestry odlingar skulle kunna bidra till ännu större miljöbevarande effekter i framtiden. Globalt
Improving Practices, Changing Lives: An analysis of tea certification audit reports from Malawi, Rwanda and Tanzania (engelska) Vi har undersökt revisionsrapporter från 19 Rainforest Alliance-certifierade teproducenter i östafrika och följt upp de brister eller avvikelser som fanns hos varje producent vid den första revisionen för att se i vilken mån förbättringar gjorts och brister åtgärdats till kommande revisioner. Malawi, Rwanda, Tanzania

 

Search form