Explainers

Chứng nhận Rainforest Alliance hỗ trợ cho các đơn vị trang trại đến nhà bán lẻ liên quan đến việc tuân thủ Qui định về chống phá rừng của Liên Minh Châu Âu (EUDR) như thế nào