Sammanfattning av Rainforest Alliance arbete under 2012

augusti 23, 2013

2012 hade Rainforest Alliance en kraftig tillväxt inom samtliga programområden jordbruk, skogsbruk, turism och klimat. Tillväxttal på flera hundra procent visar på den kraft marknadsbaserade lösningar, som certifieringar, har när det gäller att förändra hela värdekedjor. Nedan finns en sammanfattning som visar hur verksamheten i de olika programmen har vuxit under 2012.

2012 Jordbruk

 • Under 2012 växte antalet Rainforest Alliance certifierade odlare till 770 000, en ökning med 204 procent.
 • Ytan Rainforest Alliance-certifierad jordbruksmark fördubblades till 2,2 miljoner hektar.
 • Cirka 11 miljoner personer, jordbrukare, arbetare, deras familjer och deras byar drar nytta av de förbättringar som Rainforest Alliance-certifieringen ger.
 • Volymen Rainforest Alliance-certifierat kaffe ökade med 45 procent till 377 000 ton, motsvarande 4,5 procent av det globala utbudet.
 • Tillväxten inom kakao är mycket stark. 405 000 ton kakao, cirka 10 procent av världsproduktionen, producerades på Rainforest Alliance-certifierade odlingar. En ökning med 312 procent.
 • Under 2012 ökade mängden te från Rainforest Alliance-certifierade odlingar med 24 procent till 526 000 ton. Det motsvarar 11,5 procent av det globala utbudet. 
 • Efterfrågan på produkter märkta med den gröna grodan fortsatte att öka. Under 2012 började 450 nya företag att köpa eller sälja produkter från Rainforest Alliance-certifierade jordbruk. Vid årets slut fanns 3 400 företag i rullorna.
 • I Brasilien certifierades för första gången boskapsrancher.
 • Arbetet mot klimatförändringar växer och 428 Rainforest Alliance-certifierade kaffeodlingar fick sina nya metoder för klimatsmart odlande verifierade.
 • Inom ramen för Rainforest Alliance samarbete med Nespresso och Nestlé har 62 000 kaffeodlare utbildats i Best Management Practices (BMP).

2012 Skogsbruk

 • Under 2012 certifierade Rainforest Alliance 10 miljoner hektar skogsmark enligt Forest Stewardship Council (FSC) standarder.
 • Totalt har 74.6 miljoner hektar skog i 78 länder certifierats.
 • Rainforest Alliance certifierade 43 % av världens FSC-skogar och behåller sin position som den största certifieraren under det systemet.
 • Under 2012 genomförde Rainforest Alliance 5 610 FSC-spårbarhetscertifieringar i 81 länder.
 • Rainforest Alliance utbildade 190 nystartade små- och medelstora skogsföretag ägda av ursprungsbefolkningar i 14 länder. Utbildningsinsatserna nådde ut till 8400 hushåll. 
 • Under året har ursprungsbefolkningar och byar, både Rainforest Alliance-certifierade och de som är på väg att bli certifierade, sålt skogsprodukter för 91 miljoner kronor.
 • Earth Source, The Wood Bank, Wood Master, Mattel, General Mills, Avery Denison, Danone och ASDA har börjat arbeta med Rainforest Alliance för hållbara inköp.

2012 Klimat

 • 2012 har Rainforest Alliance verifierat eller validerat 18 nya koldioxidprojekt. Totalt ingår 61 projekt som omfattar 2 miljoner hektar i 21 länder.
 • För att sprida klimatsmarta jordbruksmetoder har Rainforest Alliance utbildat 600 ledare i byar i Ghana, Honduras, Columbia, Indonesien och Mexico.
 • Under året validerades världens största koldioxidprojekt, 560 000 hektar, i två nationalparker i Peru.
 • I Madagaskar validerades REDD-projektet (Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation) Makira. Projektet förväntas att under de kommande 30 åren binda 38 miljoner ton koldioxid.
 • Ett REDD+ projekt (Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus Forest Conservation) som drivs av urinvånarna i Paiter Surui i Brasilien blev först att få sitt projekt validerat enligt Voluntary Carbon Standard (VCS) och Climate Community and Biodiversity (CCB) Gold level validation.

2012 Turism

 • Rainforest Alliance har arbetat med 717 turistföretag i 10 latinamerikanska länder som nu skyddar sårbara ekosystem och främjar utvecklingen i lokalsamhällena där de har sina verksamheter.
 • Mer än 9 600 anställda på Rainforest Alliance-verifierade hotell i Mexico har deltagit i ett pilotprojekt för online-utbildning.

2012 Miljöutbildning

 • Under 2012 utbildade Rainforest Alliance 996 lärare i USA, Guatemala, Ghana och Mexico. Dessa lärare undervisade cirka 13 800 elever i miljöfrågor.

Search form