3 saker du kan göra för att göra skillnad

Projekt för avskogningsfria zoner

Åtgärder mot avskogning i Colombia, Ecuador och Peru

Skogarna i andinska Amazonas i Colombia, Ecuador och Peru har stor biologisk mångfald men de är hotade på många sätt. Bland hoten finns olaglig och oansvarig avverkning, guldbrytning, boskapsuppfödning och omvandling av skog till odlingsmark. Net-Zero Deforestation Zones (NZDZ)-projektet hjälper de samhällen i regionen som är beroende av jord- och skogsbruk att motverka skogsskövlingen och öka koldioxidlagringen genom att sköta odlingar och skogar på ett hållbart sätt. Dessutom eftersträvar projektet att lokalsamhällenas insatser belönas ekonomiskt av privat och offentlig sektor.

NZDZ fokuserar på högprioriterade delar av regionen, och arbetar med samhället Wamani och området Hatun Sumako i Napo i Ecuador; ursprungsbefolkningen i samhällena Tres Islas och Infierno i Madre de Dios i Peru; samt kommunerna Doncello, Florencia och Paujil i Colombia.

Rainforest Alliance har samarbetspartner i alla de här tre länderna. Vi ger lokala intressenter och institutioner möjlighet att delta i regionala och nationella REDD+-system som belönar hållbara metoder. NZDZ arbetar också med att etablera ett system där skogssamhällen involveras i att kontrollera, rapportera och verifiera utsläpp och förhindrade utsläpp av växthusgaser. Projektet arbetar bland annat med att:

  • Fastställa den nollnivå som framtida förändringar av skogsbeståndet ska mätas mot
  • Förbättra processerna kring planeringen av hur marken ska användas
  • Införa strategier för att minska koldioxidutsläppen, bland annat genom nybeskogning och återbeskogning

Varje organisation som är involverad i NZDZ för med sig sin egen expertis in i projektet. Rainforest Alliance leder arbetet med att:

  • Införa de bästa kända metoderna i jord- och skogsbruk, inklusive skogsbete (där man kombinerar betes- och skogsmark) och skogsjordbruk (som t. ex. kaffeodlingar som anlagts i skuggan från högre träd).
  • Förbättra och optimera tekniker för att minska utsläppen, enligt Forest Stewardship Council (FSC) certifieringsstandarder för ansvarsfullt skogsbruk.
  • Underlätta kopplingen till finansieringen från den privata sektorn för att belöna markägare som arbetar med koldioxidlagring och vidtar åtgärder för att minska sina utsläpp.
  • Bidra med utbildning, kapacitetsuppbyggnad, och tekniska hjälpmedel i Ecuador och Peru, för att stödja etableringen av stabila REDD+-system med betydelsefulla sociala och miljömässiga skyddsnät.

3 saker du kan göra för att göra skillnad

Search form